กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

š ภารกิจ ›

 

             มีหน้าที่  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กำกับการ  พัฒนา  และดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกลางและสถิติ  แบบธรรมเนียมทหาร การประชุมกองทัพอากาศ และการจัดทำหนังสือราชการในนามกองทัพอากาศที่มิใช่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่น กับมีหน้าที่จัดการความรู้ บริหารการฝึกและศึกษา  บริหารกำลังพล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ  จำพวกทหารสารบรรณ มีผู้อำนวยการกองเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

   แผนกทะเบียนกลางและสถิติ

                มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึกแยกเรื่อง การค้นหา เก็บรักษาทำลาย ควบคุมหนังสือราชการอันเป็นส่วนกลาง และจัดทำสถิติงานสารบรรณของ ทอ. ตลอดจนรับ-ส่งหนังสือให้แก่ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งบางซื่อ และต่างจังหวัด รวมทั้งหีบเมล์ กห. มีหัวหน้าแผนกทะเบียนกลางและสถิติเป็นผู้บังคับบัญชา

 

  แผนกแบบธรรมเนียม

               มีหน้าที่ รวบรวม เก็บรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข จัดทำ ค้นหาและให้คำชี้แจงเรื่องราวที่เกี่ยวกับแบบธรรมเนียมทั่วไปของทางราชการทหารมีหัวหน้าแผนกแบบธรรมเนียมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


  แผนกโต้ตอบ

               มีหน้าที่ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการในนามกองทัพอากาศ  สรุปและบันทึกเรื่องนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบหรือสั่งการ สำเนาหนังสือเวียนและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่มิใช่เป็นหน้าที่หรือสายงาน  ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่นให้ส่วนราชการในกองทัพอากาศทราบ  และหรือปฏิบัติ   มีหัวหน้าแผนกโต้ตอบเป็นผู้บังคับบัญชา


  แผนกการประชุม

               มีหน้าที่จัดทำวาระการประชุม การเชิญ การร่าง การสำเนา และการแจกจ่ายรายงานการประชุมกองทัพอากาศ ตลอดจนจัดการประชุมอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ที่มิใช่หน้าที่ของส่วนราชการอื่น มีหัวหน้าแผนกการประชุมเป็นผู้บังคับบัญชา 


  แผนกวิทยาการ

               มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำหนดแนวทางสำหรับการศึกษา อบรม  รวมทั้งเสนอแนะ  การจัดทำหลักสูตรและแนวการสอนตลอดจนควบคุมและประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกศึกษาการจัดทำโครงการศึกษาการพัฒนาระบบงานสารบรรณของกองทัพอากาศ  และตรวจกิจการในสายวิทยาการสารบรรณ มีหน้าที่แผนกวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
              

  แผนกบริหารกำลังพล

               มีหน้าที่  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม พัฒนา รวบรวมสถิติข้อมูลสถานภาพกำลังพลในสายวิทยาการสารบรรณ จำพวกทหารสารบรรณ เพื่อเสนอแนะ ในการบริหารกำลังพลเกี่ยวกับการบรรจุ โอน ย้าย การฝึกงานในหน้าที่และจัดกำลังพลในสายวิทยาการสารบรรณ จำพวกทหารสารบรรณ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ ทอ. โดยมีหัวหน้าแผนกบริหารกำลังพลเป็นผู้บังคับบัญชา


  โรงเรียนเหล่าทหารสารบรรณ

                มีหน้าที่ ดำเนินการจัดการศึกษา หรือฝึกอบรมให้แก่กำลังพลสายวิทยาการสารบรรณ ตามหลักสูตรของสายวิทยาการสารบรรณ เสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร และแนวการสอน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าทหารสารบรรณทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.