กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ

  š ภารกิจ ›

 

               มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการประวัติศาสตร์การพิพิธภัณฑ์ทหารและตำนาน การจัดทำจดหมายเหตุกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงประวัติ ตำนานกองทัพอากาศ  การจัดตั้งแสดงพัสดุพิพิธภัณฑ์  เอกสารสำคัญ รูปภาพ   และวัตถุเกี่ยวกับประวัติตำนานของกองทัพอากาศ ตลอดจนดำเนินกิจการห้องสมุดประวัติศาสตร์ทหารและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจการด้านประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร   มีผู้อำนวยการกอง  กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

6 แผนกประวัติศาสตร์

                      มีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม หลักฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง และโสตทัศนูปกรณ์ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เหตุการณ์สำคัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศ เพื่อเรียบเรียงประวัติ ตำนาน จดหมายเหตุของกองทัพอากาศ  จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศ  ดำเนินกิจการห้องสมุดประวัติศาสตร์ทหาร ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ และโบราณคดีทางทหาร รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำประวัติตำนานและจดหมายเหตุของหน่วย  ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ มีหัวหน้าแผนกประวัติศาสตร์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


6 แผนกพิพิธภัณฑ์ทหาร

                     มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การสืบหา ค้นคว้าอากาศยาน อุปกรณ์การบิน บริภัณฑ์ประจำตัวนักบินอาวุธยุทธโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ ๆ และพัสดุอื่น ๆ ที่เคยใช้ในราชการกองทัพอากาศ  เพื่อนำมาเก็บรักษา  ซ่อมบำรุง ขึ้นทะเบียนพัสดุพิพิธภัณฑ์   และการจัดแสดง  ตลอดจนให้การคุ้มครองพัสดุพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการกิจการพิพิธภัณฑ์และห้องเกียรติยศของหน่วยให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ มีหัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

6ฝ่ายกิจกรรม 

                    มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเผยแพร่กิจการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  และจัดวิทยากรในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  มีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.