ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๑,๖๐๐ บาท 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.