แจ้งประชาสัมพันธ์

>> แนวทางปฎิบัติด้านวินัยทหารของกำลังพล ทอ.ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา

>> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย และมาตรฐานยุโรป" รุ่นที่ ๒

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act - PDPA # ๑

>> แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) นอกเวลาราชการ

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "เรืออากาศ Open House 2020"

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดขอบเขตของงาน

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

>> แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น ๘)

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Deep Learning using Keras

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๒๗

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ ๖

>> แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

>> แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๑

>> แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
     และการรับส่งทางระบบสารบรรณ

>> แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร
    การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๒

>> แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.