กองสนับสนุน กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

š ภารกิจ › 


                  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ การพลาธิการ การขนส่งและบริการเชื้อเพลิง การช่างโยธา การพัสดุ ให้กับกองบัญชาการกองทัพอากาศ และส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนบัญชาการ มีหัวหน้ากองสนับสนุนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

6 แผนกช่างโยธา 

                 มีหน้าที่ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง การแก้ไขปรับปรุงอาคารสถานที่ และกิจการช่างโยธาที่เกี่ยวข้อง  การเก็บรักษาพัสดุช่างโยธา  การดูแลรักษาความสะอาด   อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของกรมสารบรรณทหารอากาศ  รวมทั้งการสนับสนุนการจัดสถานที่เกี่ยวกับงานพิธีการ และการบริการด้านแรงงานให้แก่กองบัญชาการกองทัพอากาศ  และส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนบัญชาการมีหัวหน้าแผนกช่างโยธาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

6แผนกบริการ

                มีหน้าที่  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  ควบคุมและบริหารงานเกี่ยวกับการพลาธิการ การขนส่ง ตลอดจนสนับสนุนงานด้านพิธีการ  ให้แก่กองบัญชาการกองทัพอากาศและส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนบัญชาการมีหัวหน้าแผนกบริการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอ

-  ฝ่ายพลาธิการ    มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงรับรอง ให้แก่กองบัญชาการกองทัพอากาศและส่วนราชการต่าง ๆ  ในส่วนบัญชาการ   การควบคุม   ดูแล  เก็บรักษา   และการเบิกจ่ายพัสดุสายพลาธิการ  ของกรมสารบรรณทหารอากาศ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบห้องรับรองกองทัพอากาศและห้องประชุม ต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพอากาศ มีหัวหน้าฝ่ายพลาธิการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 - ฝ่ายขนส่ง         มีหน้าที่   ดำเนินการ  และประสานงานเกี่ยวกับการบริการยานพาหนะทางถนนและซ่อมบำรุงยานพาหนะ  เพื่อบริการให้แก่กรมสารบรรณทหารอากาศ   มีหัวหน้าฝ่ายขนส่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.