นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

 ? ภารกิจหน่วย
                            นทสส.สบ.ทอ.เป็นหน่วยงานในส่วนบังคับบัญชา มีภารกิจในการควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และวางแผน จัดทำ เสนอความต้องการอุปกรณ์สายสื่อสารและสายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการควบคุม กำกับดูแล และปรับปรุงระบบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.