ประวัติกรมสารบรรณทหารอากาศ

 

               กิจการสารบรรณได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกองทัพ1128 adminautograph1อากาศตั้งแต่เป็นแผนกการบินขึ้นตรงต่อจเรทหารช่าง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ นับเป็นเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน ในระยะแรก การปฏิบัติงานด้านสารบรรณยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ทางราชการจึงมอบให้นายทหารคนสนิทของเจ้ากรมอากาศยาน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ต่อมาได้มีลำดับการพัฒนาหน่วยดังนี้

             พ.ศ.๒๔๗๘ กรมอากาศยาน ยกฐานะเป็นกรมทหารอากาศขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวง
กลาโหม

 
             พ.ศ.๒๔๘๐ กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศเป็นกองทัพอากาศ กิจการ
สารบรรณจึงได้รับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีกองบังคับการกองทัพอากาศ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
และกฎหมาย ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 

             พ.ศ.๒๔๙๑ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงและขยายการจัดอัตราใหม่ และยกฐานะแผนกเสมียน
ตรา ซึ่งรับผิดชอบงานด้านสารบรรณเป็นแผนกกลาง กรมเสนาธิการทหารอากาศ ใช้คำย่อว่าสธ.กลาง
ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารอากาศ 

 

             พ.ศ.๒๔๙๕ ได้ยกฐานะแผนกกลาง กรมเสนาธิการทหารอากาศเป็นกรมสารบรรณทหาร
อากาศ (โดยพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๕บังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๕) ดังนั้น จึงถือว่าวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๔๙๕ เป็นวันสถาปนา
กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

                 

               โดยมี นาวาอากาศเอก ศิริชัย วาทิน(ยศครั้งสุดท้ายพลอากาศโท) เป็นเจ้ากรมสารบรรรณทหาร
อากาศ คนแรก พ.ศ.๒๔๙๘ ได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากกรมเสนาธิการทหารอากาศไปขึ้นตรงต่อผู้
บังคับบัญชาการทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ กอง คือ กองบังคับการกองเสมียนตราและกอง
พระธรรมนูญ

 
             พ.ศ.๒๕๐๖ จัดส่วนราชการเป็น ๓ กอง คือ กองกลาง กองเสมียนตรา และกองพระธรรมนูญ

              พ.ศ.๒๕๒๐ เปลี่ยนชื่อจากกองกลางเป็นกองสนับสนุน และยกฐานะแผนกงานพิมพ์กอง
เสมียนตราเป็นกองโรงพิมพ์ ขึ้นตรงกรมสารบรรณทหารอากาศ


              พ.ศ.๒๕๒๖ กองทัพอากาศมีคำสั่งให้ใช้อัตรากองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร (สบ.
ทอ.) เพื่อพลาง และปรับเป็นอัตราปกติ ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ 


              พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ยกเลิกอัตรา ทอ.๐๖ และใช้อัตรา ทอ.๓๙ แทน ในส่วนของกรมสารบรรณ
ทหารอากาศ ได้ยกฐานะแผนกพิธีการ เป็นกองพิธีการขึ้นตรง กรมสารบรรณทหารอากาศ และย้ายการ
บังคับบัญชา กองโรงพิมพ์ ไปขึ้นกับกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 


              พ.ศ.๒๕๔๗ กองทัพอากาศมีคำสั่งให้ กองพิธีการไปขึ้นกับสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ

  

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.