นายทหารงบประมาณ กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

? ภารกิจหน่วย

               มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน จัดทำและเสนองบประมาณบริหารงบประมาณกำกับดูแล  ติดตามวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนเสนอแนะ และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารระบบการวางแผน การทำกำหนดการ และการงบประมาณ  ให้ดำเนินไปตามความจำเป็นและเหมาะสม    โดยมีเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

 
 
 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.