นายทหารการเงิน กรมสารบรรณทหารอากาศ

 ( ภารกิจหน่วย 

                            นกง.สบ.ทอ. เป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนบังคับบัญชา มีภารกิจหลักในการเบิกเงิน   รับ-จ่ายเงินเก็บรักษาเงิน    และการบัญชีของ สบ.ทอ. 

                           ซึ่งปฏิบัติงานในด้านการเงินและการบัญชีของ สบ.ทอ.    ผู้กำกับดูแล    ได้แก่   นายทหารการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับ น.ประทวน และลูกจ้างประจำ ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการบัญชี

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ         

F  บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร

F        สรุปมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

F        แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล 7131

F        แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 7223

F        แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน 6006

F        สรุปอัตราเบิกค่าเช่าบ้าน

F        มาตราการประหยัดปี52

F อัตราเบิกค่าฟันเทียม

 ใบสำคัญรับเงิน(กง.2)

F        ใบยืมเงิน (กง.3)

F       สรุประเบียบการเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (ล่าสุด)

F       ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนที่1,ส่วนที่2

ใบมอบฉันทะ  

F       หนังสือมอบอำนาจ

F       ฎีกา กง.10.1  

F      ฎีกา กง.10  

F สรุปมาตรการประหยัดสัมมนาวิชาการ  

F อัตราค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.