การกำหนดให้ใช้คำย่อใน ทอ.

1.กำหนดคำย่อใน ทอ.(ปรับโครงสร้างกรมฝ่ายอำนวยการ ต.ค.57)

2.คำย่อกองดุริยางค์ทหารอากาศ และ ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถกำลัง ทอ.( คำสั่ง ทอ.ฉ ที่ 13-56)

3.คำย่อกองทัพอากาศ (การปรับโครงสร้าง ทอ. เม.ย.52)

4.คำย่อกิจการพิเศษ

5.คำย่อคลังสมอง

6.คำย่อเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน บ.ค. คำสั่ง ทอ.ฉ ที่ 43-55

7.คำย่อฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม และฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ คำสั่ง ทอ.ที่ 68-55

8.คำย่อศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ. (คำสั่ง ทอ.เฉพาะ ที่ 28ทับ56 ลง 4 มิ.ย.56)

9.คำย่อสายงานรอง เสธ.ทอ.ใหม่ (คำสั่ง ทอ.เฉพาะ ที่ 31ทับ57 ลง 30 ก.ย.57)

10.หมวดทั่วไป(ใหม่)

11.คำย่อส่วนราชการใน ทอ.(เพิ่มเติม) //คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๐ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๐

12.คำย่อส่วนราชการใน ทอ.(เพิ่มเติม) //คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๕/๖๐ ลง ๒๔ ต.ค.๖๐

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.