แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

› ภารกิจ š

 

                 มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ของกรมสารบรรณทหารอากาศ  มีหัวหน้าแผนกธุรการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.