ภารกิจ

มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน
ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ
การประวัติศาสตร์ การพิพิธภัณฑ์และตำนาน และแบบธรรมเนียมของทหาร
กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการด้านสารบรรณโดยมีเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

œœœœœœœ

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.