คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ
1 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๑
2 แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ (Template)
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กรมสารบรรณทหารอากาศ พ.ศ.2557
4 คู่มือการจัดการประชุม (ฉบับร่าง)
5 การกำหนดให้ใช้คำย่อใน ทอ.
6 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.2555
7 คำแนะนำการพิมพ์หนังสือรูปแบบใหม่
8 แบบที่ 1 หนังสือภายนอก
9 แบบที่ 2 หนังสือภายใน (ครุฑ)
10 แบบที่ 2.1 หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
11 แบบที่ 3 หนังสือประทับตรา
12 แบบที่ 4 คำสั่ง
13 แบบที่ 5 ระเบียบ ทอ.
14 แบบที่ 6 ประกาศ
15 แบบที่ 7 หนังสือรับรอง
16 แบบที่ 8 จนท.ทำขึ้นประเภทบันทึก (ครุฑ)
17 แบบที่ 9 จนท.ทำขึ้นประเภทบันทึก (บันทึกข้อความ)
18 แบบที่ 10 บันทึกต่อเนื่อง
19 แบบที่ 11 รายงานการประชุม
20 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการใช้ e-form
 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.