สารบรรณ delivery
1 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 86 เรื่องการสำเนาคำส่ังเพื่อแจกจ่ายหน่วย หรือผู้เกี่ยวข้อง
2 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 85 เรื่องการออกคำสั่งหน่วยเพื่อแต่งตั้ง คณก.ต่าง ๆ
3 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 84 เรื่องการรับการส่งหนังสือราชการ
4 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 83 เรื่องทบทวนการมอบอำนาจ
5 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 82 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
6 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 81 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
7 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 80 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
8 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 79 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
9 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 78 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก
10 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 77 เรื่องการแนบเอกสาร หรือข้อมูล
11 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 76 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
12 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 75 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก
13 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 74 เรื่องบันทึกติดต่อ
14 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 73 เรื่องบันทึกสั่งการ
15 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 72 เรื่องบันทึก (ต่อ)
16 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 71 เรื่องบันทึก
17 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 70 เรื่องหนังสือรับรอง
18 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 69 เรื่องตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์
19 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 68 เรื่องตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์
20 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 67 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับหนังสือสั่งการ (ระเบียบ และข้อบังคับ)
21 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 66 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือสั่งการ (คำสั่ง) ต่อ
22 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 65 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือสั่งการ
23 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 64 เรื่องหนังสือสั่งการ (ข้อบังคับ)
24 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 63 เรื่องหนังสือสั่งการ (ระเบียบ)
25 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 62 เรื่องหนังสือสั่งการ (คำสั่ง)
26 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 61 เรื่องหนังสือประทับตรา
27 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 60 เรื่องหนังสือภายใน
28 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 59 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ (ต่อ)
29 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 58 เรื่องประมวลคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
30 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 57 เรื่องหลักการเขียนหนังสือราชการ
31 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 56 เรื่องโครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ (ส่วนสรุป)
32 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 55 เรื่องโครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ (ส่วนของความประสงค์)
33 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 54 เรื่อง โครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ (ส่วนของเหตุ)
34 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 53 เรื่อง โครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ
35 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 52 เรื่องตัวอย่างหนังสือภายนอก
36 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 51 เรื่อง หนังสือภายนอก (รายละเอียดส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และสำเนาส่ง)
37 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 50 เรื่องหนังสือภายนอก (การลงชื่อและตำแหน่ง)
38 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 49 เรื่องหนังสือภายนอก (การใช้คำขึ้นต้น และคำลงท้าย)
39 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 48 เรื่องหนังสือภายนอก (ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย)
40 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 47 เรื่องหนังสือภายนอก (อ้างถึง)
41 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 46 เรื่องหนังสือภายนอก
42 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 45 เรื่องชนิดของหนังสือราชการ
43 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 44 เรื่องการเขียนชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
44 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 43 เรื่องการออกเลขที่ของหนังสือ (เลขทะเบียนหนังสือส่ง)
45 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 42 เรื่องคำขึ้นต้น
46 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 41 เรื่องส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
47 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 40 เรื่องส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
48 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 39 เรื่องการเน้นข้อความในหนังสือราชการ
49 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 38 เรื่องการพิมพ์คำต่อเนื่อง
50 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 37 เรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียน
51 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 36 เรื่องการใช้คำย่อให้หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
52 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 35 เรื่องคำย่อชื่อส่วนราชการ และชื่อตำแหน่ง
53 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 34 เรื่องการตั้งชื่อสถานที่สำคัญของทางราชการ
54 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 33 เรื่องการใช้ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)
55 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 32 เรื่องการอ่านเลขหนังสือราชการและคำย่อ
56 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 31 เรื่องการกำหนดเลขข้อ(ต่อ)
57 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 30 เรื่องการกำหนดเลขข้อ
58 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 29 เรื่องการใช้ มอบ หรือ มอบหมาย
59 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 28 เรื่องการใช้คำว่า อนุเคราะห์ หรือ สนับสนุน
60 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 27 เรื่องการใช้วงเล็บ ( )
61 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 26 เรื่องการใช้ไม้ยมก (ๆ)
62 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 25 เรื่องการเว้นวรรคในหนังสือราชการ
63 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 24 เรื่องการใช้ยัติภังค์
64 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 23 เรื่องการบันทึกแยกหนังสือ
65 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 22 เรื่องการใช้สีของหมึกในการเขียนหรือประทับตรา
66 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 21 เรื่องการใช้กระดาษใช้แล้วในการจัดทำหนังสือราชการ
67 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 20 เรื่องการมอบอำนาจ (ต่อ)
68 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 19 เรื่องการมอบอำนาจ
69 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 18 เรื่องการจัดทำ สำเนาคู่ฉบับ
70 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 17 เรื่องการเขียนหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร (ต่อ)
71 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 16 เรื่องการเขียนเลขหมายโทรศัพท์ และโทรสาร
72 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 15 เรื่องการใช้ หมายกำหนดการ และ กำหนดการ
73 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 14 เรื่องการใช้คำว่า ไป และ มา
74 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 13 เรื่องการใช้คำว่า "ฯพณฯ"
75 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 12 เรื่องการใช้ราชาศัพท์ บ.พระที่นั่ง บ.ที่นั่ง เสด็จฯ และเสด็จ
76 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 11 เรื่องการเขียนตัวเลขจำนวนเงิน
77 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 10 เรื่องการใช้เลขไทยและการเขียนคำย่อ
78 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 9 เรื่องการใช้ "ไปยาลน้อย (ฯ)"
79 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 8 เรื่องการเขียนคำว่า"ผ่าน" ในหนังสือ
80 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 7 เรื่องการลงตำแหน่งของ คณก.
81 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 6 เรื่องการใช้คำนำหน้านาม
82 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 5 เรื่องการใช้คำว่า"กับ" และ "แก่"
83 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 4 เรื่องการรับรองสำเนาหนังสือราชการ(ต่อ)
84 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 3 เรื่องการรับรองสำเนาหนังสือราชการ
85 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 2 เรื่องราชาศัพท์
86 สารบรรณ Delivery ปี 2557 ฉบับที่ 1 เรื่องการจัดทำวิทยุ
87 ฉบับที่ 55 เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม(ต่อ)
88 ฉบับที่ 54 เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม(ต่อ)
89 ฉบับที่ 53 เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม(ต่อ)
90 ฉบับที่ 52 เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม(ต่อ)
91 ฉบับที่ 51 เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม(ต่อ)
92 ฉบับที่ 50 เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
93 ฉบับที่ 49 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
94 ฉบับที่ 48 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
95 ฉบับที่ 47 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
96 ฉบับที่ 46 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
97 ฉบับที่ 45 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
98 ฉบับที่ 44 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
99 ฉบับที่ 43 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
100 ฉบับที่ 42 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
101 ฉบับที่ 41 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
102 ฉบับที่ 40 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
103 ฉบับที่ 39 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
104 ฉบับที่ 38 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
105 ฉบับที่ 37 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
106 ฉบับที่ 36 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
107 ฉบับที่ 35 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
108 ฉบับที่ 34 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
109 ฉบับที่ 33 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม(ต่อ)
110 ฉบับที่ 32 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม (ต่อ)
111 ฉบับที่ 31 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม (ต่อ)
112 ฉบับที่ 30 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม
113 ฉบับที่ 29 เรื่องลักษณะรายงานการประชุม
114 ฉบับที่ 28 เรื่องลักษณะของรายงานการประชุม
115 ฉบับที่ 27 เรื่องลักษณะของรายงานการประชุม
116 ฉบับที่ 26 เรื่องชนิดของรายงานการประชุม
117 ฉบับที่ 25 เรื่องการจัดทำรายงานการประชุม
118 ฉบับที่ 24 เรื่องจุดมุ่งหมายในการจดรายงานการประชุม
119 ฉบับที่ 23 เรื่องการจัดบันทึกการประชุม(ต่อ)
120 ฉบับที่ 22 เรื่องการจัดบันทึกการประชุม
121 ฉบับที่ 21 เรื่องการขานระเบียบวาระการประชุม
122 ฉบับที่ 20 เรื่องการแสดงความเคารพประธานการประชุม
123 ฉบับที่ 19 เรื่อง การตรวจสอบองค์ประชุม
124 ฉบับที่ 18 เรื่องการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่ประชุมที่มีชั้นความลับ
125 ฉบับที่ 17 เรื่องการจัดผังที่นั่งการประชุมรับคณะตรวจเยี่ยม
126 ฉบับที่ 16 เรื่องการจัดผังที่นั่งการประชุมคณะกรรมการ
127 ฉบับที่ 15 เรื่องการจัดผังที่นั่งการประชุมส่วนราชการ
128 ฉบับที่ 14 เรื่องการจัดผังที่นั่งประชุม
129 ฉบับที่ 13 เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุม
130 ฉบับที่ 12 เรื่องการจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง
131 ฉบับที่ 11 เรื่องการเลื่อนหรืองดการประชุม
132 ฉบับที่ 10 เรื่องการจัดทำหนังสือขอเชิญประชุม
133 ฉบับที่ 9 เรื่องการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
134 ฉบับที่ 8 เรื่องระเบียบวาระการประชุม
135 ฉบับที่ 7 เรื่องการเตรียมก่อนการประชุม
136 ฉบับที่ 6 เรื่องขั้นตอนการจัดการประชุม
137 ฉบับที่ 5 เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
138 ฉบับที่ 4 เรื่องบทบาทของผู้เข้าประชุม
139 ฉบับที่ 3 เรื่องบทบาทหน้าที่ของประธาน
140 ฉบับที่ 2 เรื่องวัตถุประสงค์ของการประชุมและองค์ประชุม
141 ฉบับที่ 1 เรื่องความหมายและความสำคัญของการประชุม
142 back again on demand
143 ฉบับส่งท้าย
144 ส่งท้าย
145 เปิดตัว
146 ฉบับที่ 1 การจัดทำวิทยุ
147 ฉบับ 2 ราชาศัพท์
148 ฉบับ 3 การรับรองสำเนาหนังสือราชการ
149 ฉบับ 4 การรับรองสำเนาหนังสือราชการ (ต่อ)
150 ฉบับ 5 การใช้คำว่า กับ และ แก่
151 ฉบับ 6 การใช้คำนำหน้านาม
152 ฉบับ 7 การลงตำแหน่งของ คณก.
153 ฉบับ 8 ระเบียบวาระการประชุม กับ วาระการประชุม
154 ฉบับ 9 การเขียนคำว่า ผ่าน ในหนังสือราชการ
155 ฉบับ 10 การใช้ ไปยาลน้อย (ฯ)
156 ฉบับ 11 การใช้เลขไทย และการเขียนคำย่อ วัน เดือน ปี และเวลา
157 ฉบับ 12 การเรียกชื่อ มูลนิธิบุพการีกองทัพอากาศ
158 ฉบับ 13 การจัดทำ สำเนาคู่ฉบับ
159 ฉบับ 14 การใช้คำว่า ฯพณฯ
160 ฉบับ 15 การใช้คำว่า ไป และ มา
161 ฉบับ 16 การใช้ หมายกำหนดการ และ กำหนดการ
162 ฉบับ 17 การเขียนเลขหมายโทรศัพท์ และโทรสาร
163 ฉบับ 18 การมอบอำนาจ
164 ฉบับ 19 การมอบอำนาจ (ต่อ)
165 ฉบับ 20 การใช้กระดาษใช้แล้วในหนังสือราชการ
166 ฉบับ 21 การแจ้งเวียนเพื่อทราบทางระบบ e-mail
167 ฉบับ 22 การแจ้งเวียนเพื่อทราบทางระบบ e-mail (ต่อ)
168 ฉบับ 23 การใช้สีของหมึกในการเขียนหรือประทับตรา
169 ฉบับ 24 การบันทึกแยกหนังสือ
170 ฉบับ 25 การลงครั้งที่ในรายงานการประชุม
171 ฉบับ 26 คำอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ของการจัดทำรายงานการประชุม
172 ฉบับ 27 การลงชื่อผู้มาประชุม และผู้มาประชุมแทน
173 ฉบับ 28 การลงตำแหน่งผู้จดรายงานการประชุม
174 ฉบับ 29 การจัดทำผนวกรายชื่อผู้เข้าประชุม
175 ฉบับ 30 การจัดทำผนวก ก
176 ฉบับ 31 การสั่งการในการประชุม ของประธานการประชุม
177 ฉบับ 32 การเขียนข้อความในรายงานการประชุม
178 ฉบับ 33 การเขียนข้อความในรายงานการประชุม (ต่อ)
179 ฉบับ 34 คำถามเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุม
180 ฉบับ 35 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
181 ฉบับ 36 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
182 ฉบับ 38 การออกเลขที่ของหนังสือ
183 ฉบับ 39 การเขียนชื่อเรื่องของหนังสือราชการ
184 ฉบับ 40 ชนิดของหนังสือราชการ
185 ฉบับ 41 หนังสือภายนอก
186 ฉบับ 42 หนังสือภายนอก (อ้างถึง)
187 ฉบับ 43 หนังสือภายนอก (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
188 ฉบับ 44 หนังสือภายนอก (เพิ่มเติมหัวข้อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
189 ฉบับ 45 หนังสือภายนอก (การใช้คำขึ้นต้น และคำลงท้าย)
190 ฉบับ 46 หนังสือภายนอก (การใช้คำขึ้นต้น และคำลงท้าย) (ต่อ)
191 ฉบับ 47 หนังสือภายนอก (การลงชื่อ และตำแหน่ง)
192 ฉบับ 48 หนังสือภายนอก (รายละเอียดส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และสำเนาส่ง)
193 ฉบับ 49 ตัวอย่างหนังสือภายนอก
194 ฉบับ 50 โครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ
195 ฉบับ 51 โครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ (ส่วนของเหตุ)
196 ฉบับ 52 โครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ (ส่วนของความประสงค์)
197 ฉบับ 53 โครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ (ส่วนสรุป)
198 ฉบับ 54 หลักการเขียนหนังสือราชการ
199 ฉบับ 55 ประมวลคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
200 ฉบับ 56 ประมวลคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ (ต่อ)
201 ฉบับ 57 แบบฝึกหัดหนังสือภายนอก
202 ฉบับ 58 เฉลยแบบฝึกหัดหนังสือภายนอก
203 ฉบับ 59 หนังสือภายใน
204 ฉบับ 60 หนังสือประทับตรา
205 ฉบับ 61 หนังสือสั่งการ
206 ฉบับ 62 หนังสือสั่งการ (ระเบียบ)
207 ฉบับ 63 หนังสือสั่งการ (ข้อบังคับ)
208 ฉบับ 64 ประมวลคำถามเกี่ยวกับหนังสือสั่งการ (คำสั่ง)
209 ฉบับ 65 ประมวลคำถามเกี่ยวกับหนังสือสั่งการ (คำสั่ง)
210 ฉบับ 66 ประมวลคำถามเกี่ยวกับหนังสือสั่งการ (ระเบียบ และข้อบังคับ)
211 ฉบับ 67 หนังสือประชาสัมพันธ์
212 ฉบับ 68 หนังสือรับรอง
213 ฉบับ 69 บันทึก
214 ฉบับ 70-บันทึก (ต่อ)
215 ฉบับ 71 บันทึกสั่งการ
216 ฉบับ 72 บันทึกติดต่อ
217 ฉบับ 73 (ซ้ำ) การใช้ ไปยาลน้อย (ฯ)
218 ฉบับ 74 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึกติดต่อ
219 ฉบับ 75 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึกติดต่อ (ต่อ)
220 ฉบับ 76 การแนบเอกสาร หรือข้อมูล
221 ฉบับ 77 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก
222 ฉบับ 78 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
223 ฉบับ 79 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
224 ฉบับ 80 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
225 ฉบับ 81 ประมวลคำถามเกี่ยวกับบันทึก (ต่อ)
226 ฉบับ 82 ลักษณะอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK
227 ฉบับ 83 การเว้นวรรคในหนังสือราชการ
228 ฉบับ 84 ทบทวนการมอบอำนาจ
229 ฉบับ 85 การจัดทำหนังสือกรณีการมอบอำนาจช่วง
230 ฉบับ 86 ทบทวนการจัดทำวิทยุ
231 ฉบับ 87 การรับและการส่งหนังสือราชการ
232 ฉบับ 88 การออกคำสั่งหน่วยเพื่อแต่งตั้ง คณก.ต่าง ๆ
233 ฉบับ 89 การสำเนาคำสั่งเพื่อแจกจ่ายหน่วย หรือผู้เกี่ยวข้อง
234 ฉบับ 90 การกำหนดครั้งที่ของการประชุมหน่วยในช่วงปลายปีปฏิทิน
235 ฉบับ 91 การใช้ยัติภังค์
236 ฉบับ 92 การจัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุด
237 ฉบับ 93 รูปแบบการเขียนวันเดือนปี และเวลาในหนังสือราชการ
238 ฉบับ 94 คำย่อชื่อส่วนราชการ และชื่อตำแหน่ง
239 ฉบับ 95 การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของ คณก.หรือคณะทำงานต่าง ๆ
240 ฉบับ 96 การตั้งชื่อสถานที่สำคัญของทางราชการ
241 ฉบับ 97 การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ ทอ.
242 ฉบับ 98 แบบประเมินความพึงพอใจ
243 ฉบับ 99 การอ่านชื่อนักบินและแบบเครื่องบิน
244 ฉบับ 100 ตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุม
245 ฉบับ 101 ตอบคำถามเกี่ยวกับการพิมพ์คำต่อเนื่อง
246 ฉบับ 102 การใช้คำว่า อนุเคราะห์ หรือ สนับสนุน
247 ฉบับ 103 การปรับแก้ไข Template
248 ฉบับ 104 การใช้ เสด็จพระราชดำเนิน หรือเสด็จ
249 ฉบับ 105 การใช้วงเล็บ ( )
250 ฉบับ 106 การใช้ไม้ยมก (ๆ)
251 ฉบับ 107 ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Template ใหม่
252 ฉบับ 108 การใช้ มอบ หรือ มอบหมาย
253 ฉบับ 109 คำแนะนำในการใช้ Template ใหม่
254 ฉบับ 110 การตั้งชื่อสถานที่สำคัญของทางราชการ (เพิ่มเติม)
255 ฉบับ 111 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการออกระเบียบ หรือคำสั่งที่กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ
256 ฉบับ 113 แนะนำการ Scan ผ่านระบบ e-admin
257 ฉบับ 112 ภาษาพูดกับภาษาเขียน
258 ฉบับ 114 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม
259 ฉบับ 115 แนะนำชื่อเรื่องต่าง ๆ ที่เคยนำเสนอไว้แล้ว
260 ฉบับ 116 การกำหนดเลขข้อ
261 ฉบับ 117 การกำหนดเลขข้อ (ต่อ)
262 ฉบับ 118 การเข้าใช้งานจริงในระบบ e-admin
263 ฉบับ 119 การใช้คำย่อในหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
264 ฉบับ 120 รวบรวมการอ้างถึง
265 ฉบับ 121 การใช้คำว่า รับคำสั่ง
266 ฉบับ 122 ย้ำเตือนเกี่ยวกับ Template ใหม่
267 ฉบับ 123 การจัดทำหนังสือราชการกรณีที่ ผบ.ทอ.มอบอำนาจให้ หน.นขต.ทอ.มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการแทน
268 ฉบับ 124 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบายการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin)
269 ฉบับ 125 ชี้แจงเกี่ยวกับ e-admin ระยะที่ 2
270 ฉบับ 126 การใช้ปากกาเน้นข้อความ
271 ฉบับ 127 คำถามเกี่ยวกับการเน้นข้อความ
272 ฉบับ 128 การตรวจความเรียบร้อยของหนังสือราชการ
273 ฉบับ 129 ตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดทำวิทยุ
274 ฉบับ 130 การอ่านเลขหนังสือราชการและคำย่อ
275 ฉบับ 131 คำถามเกี่ยวกับสำเนาคู่ฉบับ
276 ฉบับ 132 การลงชื่อใน ร่าง พิมพ์ทาน และตรวจ
277 ฉบับ 133 การลงชื่อใน ร่าง พิมพ์ทาน และตรวจ (ต่อ)
278 ฉบับ 134 คำถามการลงชื่อใน ร่าง พิมพ์ทาน ตรวจ
279 ฉบับ 135 คำถามเกี่ยวกับสำเนาคู่ฉบับ และร่าง พิมพ์ทาน ตรวจ
280 ฉบับ 136 คำถามเกี่ยวกับการรับรองสำเนาหนังสือราชการ
281 ฉบับ 137 รวบรวมคำถาม
282 ฉบับ 138 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ คำสั่ง ของหน่วยที่ยุบเลิกแล้ว
283 ฉบับ 139 ขอขอบคุณการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
284 ฉบับ 140 คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณก.จัดซื้อ จัดจ้าง
285 ฉบับ 141 การใช้ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)
286 ฉบับ 142 คำถามเกี่ยวกับการแสดงผลและเชื่อมโยง Link
287 ฉบับ 143 การเรียกชื่อที่ถูกต้องของ หอประชุม ทอ.
288 ฉบับ 144 การตั้งชื่อเรื่องในใบปะหน้า
289 ฉบับ 149 การจัดทำ CD สารบรรณ Delivery
290 ฉบับ 150 การใช้คำว่า ประธาน องค์ประชุม และองค์ประธาน
291 ฉบับ 145 ความหมายของคำว่า สนามบิน กับ ฐานบิน
292 ฉบับ 147 การเรียกชื่อส่วนราชการ
293 ฉบับ 148 ผู้เข้าร่วมพิธี กับ ผู้ร่วมพิธี
294 ฉบับ 150 การใช้คำว่า ประธาน องค์ประชุม และองค์ประธาน
295 ฉบับ 151 การปฏิบัติต่อหนังสือที่กำหนดชั้นความเร็ว
296 สารบรรณdelivery ฉบับส่งท้าย
 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.