การจัดการความรู้ (KM)
1 คู่มือการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-FORM) อย่างมีประสิทธิภาพ
2 คู่มือการเรียนการสอนของ รร.เหล่า สบ.กสม.สบ.ทอ.
3 คู่มือการจัดเลี้ยงในการประชุม ทอ.
4 คู่มือการจัดการฝึกงานในหน้าที่ของสายวิทยาการสารบรรณ
5 คู่มือการปฏิบัติภารกิจการรับ-ส่งเสด็จฯ
6 คู่มือการจัดทำหนังสือกราบบังคมทูล
7 คู่มือการรับ-ส่ง หนังสือ ทอ.
8 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) อย่างมีประสิทธิภาพ
9 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
10 คู่มือการบันทึกและการรวบรวมประวัติ นขต.ทอ.
11 คู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ตั้งแสดง เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งชาติด้านการบิน
12 คู่มือการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.