LogoAdmin

ผู้บังคับบัญชา

กรมสารบรรณทหารอากาศ

 
 
409463
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
 
S 22020105

นาวาอากาศเอก วัฒนา  อนุกูล
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ (๑)

 
Boss66 02

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ (๒)