LogoAdmin

ผู้บังคับบัญชา

กรมสารบรรณทหารอากาศ

 
 
S 48504839
พลอากาศตรี ไพฑูรย์  ไล้เลิศ
เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ
 
S 6635591

นาวาอากาศเอก ธวัชชัย  วิไลลักษณ์
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ (๑)

 
S 96313355

นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา
รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ (๒)