A04

 

พล.อ.ต.ประสิทธิ์  ดำรงค์ปรีชา จก.สบ.ทอ. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗

ณ สมส.ทอ.ชั้นประทวน เมื่อ ๓ ม.ค.๖๗

265874 0

265872 0

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด