Logo admin

กรมสารบรรณทหารอากาศ

 

วิสัยทัศน์

            กรมสารบรรณทหารอากาศ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการสารบรรณ ประวัติศาสตร์การบิน และการดำรงการใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยในกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 

อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติการ กรมสารบรรณทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

 
ภารกิจ

            กรมสารบรรณทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การประวัติศาสตร์ การพิพิธภัณฑ์และตำนาน และแบบธรรมเนียมของทหาร กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสารบรรณ มีเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒