Logo admin

ประวัติความเป็นมา

กรมสารบรรณทหารอากาศ

divider

1128 adminautograph1

           กิจการสารบรรณได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งกองทัพอากาศตั้งแต่เป็นแผนกการบินขึ้นตรงต่อจเรทหารช่าง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ นับเป็นเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน ในระยะแรก การปฏิบัติงานด้านสารบรรณยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ทางราชการจึงมอบให้นายทหารคนสนิทของเจ้ากรมอากาศยาน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ต่อมาได้มีลำดับการพัฒนาหน่วยดังนี้

           พ.ศ.๒๔๗๘ กรมอากาศยาน ยกฐานะเป็นกรมทหารอากาศขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหม

           พ.ศ.๒๔๘๐ กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศเป็นกองทัพอากาศ กิจการสารบรรณจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยจัดให้มีกองบังคับการกองทัพอากาศ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและกฎหมาย ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ

           พ.ศ.๒๔๙๑ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงและขยายการจัดอัตราใหม่ และยกฐานะแผนกเสมียนตรา ซึ่งรับผิดชอบงานด้านสารบรรณเป็นแผนกกลาง กรมเสนาธิการทหารอากาศ ใช้คำย่อว่า สธ.กลาง ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารอากาศ

           พ.ศ.๒๔๙๕ ได้ยกฐานะแผนกกลาง กรมเสนาธิการทหารอากาศเป็นกรมสารบรรณทหารอากาศ (โดยพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๕ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๕) ดังนั้น จึงถือว่าวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๔๙๕ เป็นวันสถาปนากรมสารบรรณทหารอากาศ

adminautograph2

           โดยมี นาวาอากาศเอก ศิริชัย วาทิน(ยศครั้งสุดท้ายพลอากาศโท) เป็นเจ้ากรมสารบรรรณทหารอากาศ คนแรก พ.ศ.๒๔๙๘ ได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากกรมเสนาธิการทหารอากาศไปขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ กอง คือ กองบังคับการกองเสมียนตราและกองพระธรรมนูญ

           พ.ศ.๒๕๐๖ จัดส่วนราชการเป็น ๓ กอง คือ กองกลาง กองเสมียนตรา และกองพระธรรมนูญ

           พ.ศ.๒๕๒๐ เปลี่ยนชื่อจากกองกลางเป็นกองสนับสนุน และยกฐานะแผนกงานพิมพ์กองเสมียนตราเป็นกองโรงพิมพ์ ขึ้นตรงกรมสารบรรณทหารอากาศ

           พ.ศ.๒๕๒๖ กองทัพอากาศมีคำสั่งให้ใช้อัตรากองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร (สบ.ทอ.) เพื่อพลาง และปรับเป็นอัตราปกติ ในปี พ.ศ.๒๕๒๙

           พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ยกเลิกอัตรา ทอ.๐๖ และใช้อัตรา ทอ.๓๙ แทน ในส่วนของกรมสารบรรณทหารอากาศ ได้ยกฐานะแผนกพิธีการ เป็นกองพิธีการขึ้นตรง กรมสารบรรณทหารอากาศ และย้ายการบังคับบัญชา กองโรงพิมพ์ ไปขึ้นกับกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

           พ.ศ.๒๕๔๗ กองทัพอากาศมีคำสั่งให้ กองพิธีการไปขึ้นกับสำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ

divider